Withdrawal From Contract

VII. Right of withdrawal

 

You are entitled to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason. The validity expires 14 days after the date on which you came into possession of the last item or a third party (other than the carrier) indicated by you has entered the last item.

 

To take advantage of your right of withdrawal, you must inform us of your decision to withdraw from this contract by way of a definite statement (Desi Bazaar – Neetu Bhojwani, Al. Krakowska 97, 05-090 Raszyn, info@desibazaar.pl, Phone: 501009577). (for example, a letter sent by mail or e-mail). You can use the withdrawal form template, but it is not mandatory.

 

In order to maintain the withdrawal deadline, you only need to send information on the exercise of your right of withdrawal prior to the expiration of the withdrawal period.

 

Consequences of withdrawal

 

In the event of withdrawal from this contract, we will refund all payments received from you, including the cost of delivery of the item (except for additional costs resulting from your choice of delivery other than the cheapest delivery method offered by us), promptly and in any event no later than 14 days from the date we were informed of your decision to exercise the right of withdrawal from this contract. We will reimburse you using the same payment methods you used in your original transaction unless you explicitly agreed otherwise. We may withhold payment until the item is received or until we receive a proof of return, depending on which event occurred earlier.

Please return or transfer us the item immediately, and in any event not later than 7 days from the day you inform us of withdrawal from this contract. Payment is reimbursed only if you send the item before the 7-day deadline. You will have to pay the cost of direct return of the item. The cost of returning items, which by their nature can not normally be sent by post, is PLN 120. You are responsible only for the reduction of the value of the things resulting from the use of it in a way other than necessary.

 

The consumer’s right of withdrawal is excluded if

 • provision of services if the trader has performed the full service with the explicit consent of the consumer who has been informed prior to the commencement of the service that, upon fulfillment of the service, the trader loses the right to withdraw from the contract;

 

 • where the price or remuneration depends on fluctuations in the financial market over which the trader does not exercise control and which may occur before the expiration of the withdrawal period;

 

 • the subject of which is an unprofessional item, manufactured to the consumer’s specifications or catered to his individual needs;

 

 • in which the goods are subject to a quick deterioration or has a short shelf-life;

 

 • where the item is delivered in a sealed package which can not be returned for health or hygiene reasons after opening the package, if the packaging has been opened after delivery;

 

 • in which the goods, once delivered, by their nature, are inseparably linked to other things;

 

 • entered into by public auction.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Desi Bazaar – Neetu Bhojwani, Al. Krakowska 97, 05-090 Raszyn info@desibazaar.pl, Telefon: 501009577) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie póź niej niż 7 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 7 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość kosztów zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wynosi 120 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

 • zawartej w drodze aukcji publicznej.